Sevdiyim bir fahişə (5-ci bölüm)

Sevdiyim bir fahişə (5-ci bölüm)
Sevgi Dünyası
10.09.2017 38
Leyla yatağina uzanarkәn Ayşә asta sәslә:

- Gәlә bilәrәm?

- Әlbәttә...

- Bu restoran mәsәlәsi hardan çixdi?

- İstәmirsәn?

- Yox.

Leyla Ayşәnin әlini tutaraq:

- Niyә axi?

- Qorxuram. Mәnlik deyil orda işlәmәk.

- Mәgәr işlәmәk, pul qazanmaq isdәmirsәn? Mәnim kimi iş qadini ola bilәrsәn.

- Mәn?

- Nәnәm. Tәbiiki sәn. Sәlim öyrәdәr sәnә çox şeyi. Çox asan vә әylәncәli olacaq. 1 hәftә get, istәmәsәn mәcbur elәmәrәm bir dә.

- Yaxşi.

- Problem hәll olunduğuna görә yata bilәrәm? Çox yorğunam.

Ayşә Leylanin üzündәn öpәrәk "Şirin yuxulaar" deyib otağina qaçdi.

Otaqda yalniz qalan Leyla:

- Çox istiyirәm dә bu dәlini...

Yeni bir gün, yeni ümidlәr, yeni başlanğiclar...

Ayşә cins şalvari ilә mavi köynәyini geyinib dalğali saçlarini açiq qoydu. Dodağina çәhrayi dodaq boyasi çәkib qara çantasini götürdü.

- Ayşә xanim, bu nә gözәllik? Gözünә dә çәkәrdin dә...

- Bacarmiram axi...

- Boş ver, canim, sәn belә dә gözәlsәn.

- Sәn dә...

- Ay utanmaa o dәqiqә... Gәl çixaq gecikәcәm.

- Düşә bilәrsәn.

- Bәs sәn gәlmirsәn?

-Mәn nәyә gәlim?

Ayşә başini әyәrәk:

- Utaniram.

- Ayşә, mәn inanmiram sәn bacarasan.

- Nәyi?

- Sәn qorxaq, cәsarәtsiz

imişsәn.

- Axşam gәlәcәn?

Leyla gülümsәyәrәk:

- Axşam 9-da...

- Hәlәlik.

Ayşә restorana yaxinlaşdi:

- Lo ve me...

- Lav mi...

Ayşә qarşisinda Sәlimi görüb utandi.

- Burda gözlüyәcәksәn elә?

- Yyox...

Sәlim qapini açaraq:

- Buyur...

Ayşә içәri keçәrәk:

- Neyniyәcәm mәn?

Sәlim mәtbәxdә hәr şeyin yerini göstәrdi, müştәrilәrlә necә danişmaq lazim olduğunu başa saldi.

- İndi isә müştәri gәldi, sәn baxacaqsan.

Ayşә yeni gәlәn xanima yaxinlaşaraq soruşdu:

- Sabahiniz xeyir.

- Tәşәkkür.

Ayşә daha heç bir söz demәdәn qadina baxdi.

- 1 fincan çay zәhmәt olmasa...

- Oldu.

Ayşә qaça-qaça mәtbәxә gedib çayi hazirladi.

- Heyy, tәlәsmә.

- Gözlüyür axi...

- Qaçmağa ehtiyac yoxdu.

- Yaxşi.

Ayşә nisbәtәn bu işi qavraya bilmişdi. Artiq saat 8 olmuş vә çox yorulmuşdu. Müştәrilәrә xidmәt edәrkәn hәzin musiqi sәsi gәlir. Sәlim rәngbәrәng işiqlarla bәzәdilmiş kiçik sәhnәdә gitara çalirdi. Ayşә podnusdaki 1 dilim tortu masaya qoyaraq, masadaki xanimin yanina oturaraq әlini çәnәsinin altina qoyur.

- gözәәl çalir...

Qadin tәәccüblü üz ifadәsi ilә:

- Ahaa...

Ayşә nә etdiyini indi dәrk edib ayağa qalxir:

- Bağişlayin...

- Mәn gәldimmmm...

Ayşә tez Leylanin yanina qaçaraq:

- Gedirik?

- Nә olub?

- Heçnә. Evә getmәk istiyirәm.

- Ok, hazirlaş gedәk.

Sәlim dә ifasini bitirib Leylanin yanina gәlir. Yanağindan öpәrәk:

- Ayşә dә olmasa buralara gәlmәrsәn.

- İşlәrim yoğundu.

- Aha, anladim işlәr mәndәn vacibdi.

Leyla qardaşinin bu sözünә pis olaraq:

- Sәәlim, elә demә. Bilirsәnki

Sәlim Leylanin sözünü kәsib:

- Ay qiz zarafat elәdim.

- Heç gülmәdim.

Ayşә çantasini taxaraq:

- Gedәk?

- Sәlim, bu qizi niyә bu qәdәr yormusan?

- Mәn onu öyrәtmәkdәn yorulmuşam әsil.

Ayşә әsәblәşәrәk:

- Yalvarmamişdim sәnә!

- Mәn yalvarmişdimki gәl işlә?!

- Qurtarin! Ayşә get maşina gәlirәm.

Ayşә Sәlimә baxaraq:

- Sәnә uğurlar, bundan sonra yorulmazsan.

Deyib restorandan çixdi.

- Lap yaxşi! Cәhә...

Leyla Sәlimin sözünü kәsdi:

- Sәlim?! Get üzr istә!

- İsdәmiyәcәm!

- Axi niyә belә elәdin? Harda görüb restoran? Sәn 3 yaşindan işlәmirsәnki? İşә gedәcәm, evdә tәk qalib daha da pis olacaq. Özünә bir şey edәr deyә qorxuram.

- Offff! Yaxşi... Neçәnci mәnim saf qәlbimdәn istifadә edirsәn, artiq?

- Puahh... Gözlәrim yaşardi, saf qelbliymiş.

- Bacican, sağol artiq.

- Get üzr istә.

- OK.

Sәlim maşina yaxinlaşdiğinda Ayşәnin içәridә ağladiğini görür. Cәld maşinin qapisini açir:

- Ayşә, yaxşisan? Nolub? Kim ağlatdi sәni?

Ayşә gözlәrinin yaşini silәrәk әsәbi şәkildә dillәndi:

- Elәdiyin şeyi bilmirsәn?!

Sәlim tәәccübdәn irilәnmiş gözlәri ilә Ayşәyә baxdi.

- Axi orda ağlamali heçnә yox idi.

Ayşә qәzәblәnib hönkürәrәk qişqirdi:

- Var idi dәәә var idi! Var idiii

- Şşş... Bağişla, üzr istiyirәm. Sәni incitmәk istәmәzdim. Biraz kobudam ama tanidiqca necә yaxşi, şirin, ağilli, oğlan olduğumu gördükcә sәn dә sevәcәksәn mәni.

Sәlim dediyi sözlәri fikirlәşib "axmaq Sәlim axmaq" deyә düşünәrkәnAyşә cavab verdi:

- Mәn niyә sәni sevmәliyәm?

- Yәni çox isdiyәcәksәn.

- Hmm...

- Barişdiq?

- Hmmm...

- Hm?

- Hmdaaaa...

Sәlim bәrdәm gülәrәk:

- Çox şirinsәn.

Ayşә ilk dәfә eşitdiyi komplimentdәn tәәccüblәnib irilәnmiş gözlәrlә Sәlimә baxdi. Sәlim isә axmaq tәbәssümlә bu gözlәrdә kilitlәndi.

- Düş maşinimdan, ay Sәlim.

Leyla iki әlini maşinin üstünә qoymuş, başini maşinin açiq qalan şüşәsindәn çixarmişdi.

Sәlim sağa çevrilәrkәn Leylani görüb diksindi.

- Barişdiz? Üzr istәdin qizdan?

Sәliç gülümsәyәrәk:

- Hmm

- Nә?

- Hmmdaaa

- Dәli. Düş maşinimdan evә tәlәsirәm.

- Ok.

Leyla pizzani bosqaba yerlәsdirib süfrәyә qoydu.

- Yәqin pizza yemәmisәn, hә?

- Yox, yemәmişәm.

- Sәlim sәnә nә dedi?

- Üzr istәdi.

- Başqa heçnә?

- Yox.

Yemәkdәn sonra Ayşә qablari yumağa çalişirdiki, Leylanin onu sәslәdiyini eşitdi.

- Gәldim.

- Gәl otur Ayşә, biraz danişaq.

Ayşә Leylanin yanina oturduqdan sonra:

- Ayşә, bundan sonra nә edәk? Yәni nә etmәk fikrin var?

Ayşә başini aşaği salaraq: bilmirәm. Ama ora qayitmaq isdәmirәm.

- Mәncә ilk iş sabah hәkimә getmәkdi.

- Mәn yaxşiyam.

- Yaxşisan. Ama ailәnin sәni rәdd elәmәsini yaradan sәbәbi öyrәnmәliyik.

- Sәn dә mәnә inanmirsan?

- İnaniram. İnaniram sәnә. Sadәcә sәbәbi bilmәliyik. Ailәnә dә başa sal...

Ayşә Leylanin sözünü kәsәrәk sәsini yüksәltdi:

- Mәnim ailәm yoxdu!

- Ama Ayşә, onlar...

- Eşidmәk isdәmirәm.

- Yaxşi... Sabah ilk iş hәkimә gedәciyik. İşә gec gedәcәm.

- Mәn yatim? Yuxum gәlir.

- Necә isdirsәn.

- Gecәn xeyrә...

Sәlim restorani bağlayib otağina getdi. Restoranin içindә özünә otaq hazirlamiş, orada yaşayirdi. Demәk olarki artiq 8 ili burada keçmişdi. Çoxda böyük olmayan otağinda böyük yataği, dolabi vә gitari var idi. Divarlar isә çәrçivәlәrlә örtülmüşdü. Şәkillәrin çoxunun Leylaya mәxsus olduğundan, şәkillәrin Leylanin hәdiyyәsi olduğunu gümәn etmәk olar.

Yatağina uzanaraq әllәrini başinin altina qoyub fikirlşdi. Bu günü, işini, Ayşәni... Ayşә, Ayşә, Ayşә... Daha heçnә düşünmәdi ondan başqa.

Bәs Ayşә? Onun ağlinda nә var idi? Kim var idi? Ayşә hәmişә hәsәd aparar yatağina uzanibda 10 dәqiqә keçmәmiş yatan insanlara. Xәyal qurmamiş yatmazdi amma xәyallari puç olduqdan sonra qorxurdu xәyal qurmağa...

Gözlәrini yumub yatmağa çalişsa da sanki beyni "bugün xәyal qurmadan olmaz"deyirdi. Qorxurdu fikirlәşmәkdәn ailәsini, Muradini... Düşündükcә o lәnәt günü yenidәn xatirlayirdi çünki...

Fikrini yayindirmağa çalişirdi. " Başqa şey düşün, Ayşә, başqa...Mәsәlәn, mәsәlәn... PİZZA! Dadli olsa da qeyri adi lәzzәti yox idi. Sadәcә pomidor, göbәlәk, pendiri qarişdir vә çörәyә yax. Sabah da gec gedәcәm işә. Sәlim... Ehh göyçәy oğlandi, yiyәsinә qismәt. Görәsәn sevdiyi varmi? Bugün dә ağlatdi mәni, yox amma tez üzr istәdi. " Belәcә Ayşә dә yuxuya getmişdi nәhayәt.

- Hәyәcanlanma, Ayşәm, hәr şey yaxşi olacaq.

- Leyla xanim, buyurun.

Leyla ayağa qalxib dizindәn qalxmiş әtәyini düzәltdi. Ayşәylә birlikdә hәkimin otağina girdilәr.

Ayşә restorana daxil olub gözlәri ilә Sәlimi axtardi. Budur Sәlim gitara da hәzin musiqi ifa edirdi. Mәtbәxә keçib çirkli qablarin "tavana dәydiyini"

görüb qollarini çirmaladi.

Sәlim ifasini bitirib, müştәrilәrlә maraqlandi. Ayşәnin gәldiyindәn xәbәrsiz mәtbәxә keçәrkәn ayaq saxladi. Bu sәs, bu sәs taniş idi."Üç yıl olmuş artık ayrıldığımız.

Dönüşü olmayan yollardayız.

Üç yıl olmuş artık son bakışmamız.

Ne ayı kaldı şimdi, ne haftası.

Gözlerimden uzaklarda,

Benim içimde güzel yerdesin.

Hasret olsaydı tek nedenim,

Bu yürek acısı neden yarim."

Ayşә alqiş sәsi eşidib arxaya çevrildi. Diksindiyi üçün әlindәn düşüb sinan qabi da unutmayaq.

- Sәn nә vaxt? Sәn mәnә qulaq asirdin?!

Ayşәnin qorxusu, hәyәcani artiq әsәbә, hirsә çevrilmişdi.

Sәlim isә tәccüblә Ayşәyә baxirdi.

- Heyyy... Karsan?

- Sәsin... Sәsin çox...

- Sәni çağirirlar.

Sәlim kalkulyatoru götürüb mәtbәxdәn çixdiqdan sona işlәrinә davam elәdi. Amma Sәlimin baxişlari ağlindan çixmirdi. "Sәnә heyranam" baxişlari...

Ya da "sәsinә heyranam"...Müəllif: Sevincскачать dle 11.3


Загрузка...
Facebook Şərhləri
BİRQADIN Şərhləri (0)
ŞƏRH YAZ
ŞƏRHİNİZ SİZİN SİMANIZI TƏMSİL EDİR. ÖZÜNÜZƏ LAYİQ OLUN!