Yetim qadınların haqlarının qorunması

Yetim qadınların haqlarının qorunması
İş Qadını - Hüquqlar
10.09.2017 16
Qa­dın­la­ra qar­şı gös­tə­ril­mə­li olan qay­ğı­ya və gö­zəl əx­la­qa diq­qət ye­ti­ri­lən ayə­lər­dən bi­rin­də Al­lah"ye­tim qız­lar­la əda­lət­lə rəf­tar edil­mə­si”nin la­zım ol­du­ğu­nu xə­bər ver­miş­dir:
"Sən­dən qa­dın­lar ba­rə­sin­də fət­va is­tə­yir­lər. De ki: "On­lar ba­rə­sin­də fət­va­nı si­zə Al­lah və ki­tab­dan si­zə oxu­nan ayə­lər ve­rir. On­lar ve­ril­mə­si va­cib ola­nı (mi­ra­sı) öz­lə­ri­nə ver­mə­yə­rək ev­lən­mək is­tə­di­yi­niz ye­tim qız­lar və aciz uşaq­lar haq­qın­da, həm­çi­nin ye­tim­lər­lə əda­lət­lə rəf­tar et­mə­niz ba­rə­də olan ayə­lər­dir”. Si­zin et­di­yi­niz bü­tün xe­yir­li iş­lə­ri, şüb­hə­siz ki, Al­lah bi­lir!” ("Ni­sa” su­rə­si, 4/127).
Al­lah qor­xu­su ol­ma­yan bə­zi in­san­lar zə­if və­ziy­yət­də ol­duq­la­rı­nı, ət­raf­la­rı­nın güc­lü ol­ma­dı­ğı­nı və ya ar­xa­sın­da haq­la­rı­nı qo­ru­yub sa­hib çı­xa­caq heç ki­min ol­ma­dı­ğı­nı fi­kir­ləş­dik­lə­ri in­san­la­rın haq­la­rı­nı asan­lıq­la tap­da­la­yır­lar. Ye­tim olan in­san­lar da bə­zi vaxt­lar bu pis niy­yət­li in­san­la­rın əda­lət­siz və mən­fə­ət­pə­rəst dap­vra­nış­la­rı­nın hə­də­fi­nə çev­ri­lir. Hət­ta bə­zi in­san­lar bə­zən bir in­sa­na sa­hib ol­du­ğu im­kan­la­rın­dan is­ti­fa­də et­mək məq­sə­di ilə an­caq var­lı ol­du­ğu üçün ev­lə­nir­lər. Bu in­san ye­tim olan­da isə bu mən­fə­ət­pə­rəst ya­xın­lıq­la­rı­nı da­ha asan şə­kil­də hə­ya­ta ke­çi­rə bi­lə­cək­lə­ri­ni dü­şü­nə bi­lir­lər. Al­lah bu cür in­san­la­rın əx­la­qın­dan çə­kin­mə­lə­ri mə­sə­lə­sin­də mö­min­lə­rə xə­bər­dar­lıq et­miş və on­la­ra hə­mi­şə xe­yir tə­rəf­da­rı ola­raq hə­rə­kət et­mə­lə­ri­ni xa­tır­lat­mış­dır.
İman gə­ti­rən in­san­lar Al­la­hın et­dik­lə­ri hər şe­yi gör­dü­yü­nü və axi­rət­də bü­tün bun­la­rı or­ta­ya çı­xa­ra­cı­ğı­nı bi­lir­lər. İn­san­la­rı al­dat­ma­ğın, haq­sız yol­lar­la mən­fə­ət əl­də et­mə­yə ça­lış­ma­ğın, əda­lət­siz və mər­hə­mət­siz dav­ra­nış­lar nü­ma­yiş et­dir­mə­yin axi­rət­də in­san­la­rı müt­ləq zə­rə­rə mə­ruz qo­ya­ca­ğı­nı dərk edir­lər. Dün­ya hə­ya­tın­da­kı haq­sız ye­rə qa­za­nı­la­caq az bir mən­fəə­tin in­san­la­ra Al­la­hın ra­zı­lı­ğı­nı iti­rə­cə­yi­ni və axi­rət­də son­suz bir əza­ba sə­bəb ola bi­lə­cə­yi­ni dü­şü­nə­rək be­lə bir əx­la­qa heç vaxt ya­naş­maz­lar. Ye­tim bir in­sa­nın haq­qı­nı ha­mı­dan əv­vəl öz­lə­ri qo­ru­yub hi­ma­yə et­mə­yə ça­lı­şır, pis niy­yət­li in­san­la­rın ya­xın­laş­ma­la­rı­na qar­şı əv­vəl­cə öz təd­bir­lə­ri­ni gö­rür­lər. Ey­ni ilə ev­lən­mək is­tə­dik­lə­ri ye­tim bir   in­sa­nın haq­la­rı­na qar­şı da bö­yük bir diq­qət­lə ya­na­şar, ev­li­li­yi heç vaxt üçün qa­r­şı tə­rə­fin sa­hib ol­du­ğu im­kan­lar­dan is­ti­fa­də edi­lən bir bə­ra­bər­lik ola­raq qə­bul et­məz­lər.скачать dle 11.3


Загрузка...
Facebook Şərhləri
BİRQADIN Şərhləri (0)
ŞƏRH YAZ
ŞƏRHİNİZ SİZİN SİMANIZI TƏMSİL EDİR. ÖZÜNÜZƏ LAYİQ OLUN!