Günün duası: Təvəssül duası

Günün duası: Təvəssül duası
Qadın və Din
10.09.2017 12
 Məşhur ravi Mühəmməd ibni Babvey bu duanı Imamlarımızdan nəql edib və buyurur: Həmişə bu duanı oxuyandan sonra elə bir hacətim olmadı ki yerinə yetirilməmiş olsun!
 Bismillahir Rəhmanir Rəhim
Allahumə inni əs’əlukə və ətəvəccəhu iləyk. Binəbiyyikə nəbiyyr-rəhmət. Muhəmmədin səllallahu ələyhi və alih. Ya əbəl Qasimi ya Rəsulallah. Ya imamər-rəhmət. Ya səyyidəna və məvlana. İnna təvəccəhna vəstəşfə’na və təvəssəlna bikə ilallah. Və qəddəmnakə bəynə yədəy hacatina.
 Ya vəcihən indəllah, işfə’ ləna indəllah.
 Ya əbəl Həsəni. Ya Əmirəl-mu’minin. Ya Əliyyəbnə Əbi Talib. Ya Huccətəllahi əla xəlqih. Ya səyyidəna və məvlana. İnna təvəccəhna vəstəşfə’na və təvəssəlna bikə ilallah. Və qəddəmnakə bəynə yədəy hacatina.
 Ya vəcihən indəllah, işfə’ ləna indəllah.
 Ya Fatimətəz-Zəhra. Ya bintə Muhəmməd. Ya Qurrətə əynir-Rəsul. Ya səyyidətəna və məvlatəna. İnna təvəccəhna vəstəşfə’na və təvəssəlna bikə ilallah. Və qəddəmnakə bəynə yədəy hacatina.
 Ya vəcihətən indəllah, işfəi’ ləna indəllah.
 Ya Əba Muhəmmədin. Ya Həsən əbnə Əli. Əyyuhəl Muctəba yəbnə Rəsulullah. Ya Huccətəllahi əla xəlqih. Ya səyyidəna və məvlana. İnna təvəccəhna vəstəşfə’na və təvəssəlna bikə ilallah. Və qəddəmnakə bəynə yədəy hacatina.
 Ya vəcihən indəllah, işfə’ ləna indəllah. 
 Ya Əba Əbdillah. Ya Husəynəbnə Əli. Əyyuhəş-şəhidu. Yəbnə Rəsulillah. Ya Huccətəllahi əla xəlqih. Ya səyyidəna və məvlana. İnna təvəccəhna vəstəşfə’na və təvəssəlna bikə ilallah. Və qəddəmnakə bəynə yədəy hacatina.
 Ya vəcihən indəllah, işfə’ ləna indəllah.
 Ya Əbəl Həsəni. Ya Əliyyəbnəl Husəyn. Ya Zəynəlabidinə. Yəbnə Rəsulillah. Ya Huccətəllahi əla xəlqih. Ya səyyidəna və məvlana. İnna təvəccəhna vəstəşfə’na və təvəssəlna bikə ilallah. Və qəddəmnakə bəynə yədəy hacatina.
 Ya vəcihən indəllah, işfə’ ləna indəllah.
 Ya Əba Cəfərin. Ya Muhəmmədəbnə Əli. Əyyuhəl-Baqiru. Yəbnə Rəsulillah. Ya Huccətəllahi əla xəlqih. Ya səyyidəna və məvlana. İnna təvəccəhna vəstəşfə’na və təvəssəlna bikə ilallah. Və qəddəmnakə bəynə yədəy hacatina.
 Ya vəcihən indəllah, işfə’ ləna indəllah.
 Ya Əba Əbdullah. Ya Cəfərəbnə Muhəmməd. Əyyus-Sadiqu. Yəbnə Rəsulillah. Ya Huccətəllahi əla xəlqih. Ya səyyidəna və məvlana. İnna təvəccəhna vəstəşfə’na və təvəssəlna bikə ilallah. Və qəddəmnakə bəynə yədəy hacatina.
 Ya vəcihən indəllah, işfə’ ləna indəllah.
 Ya Əbəl Həsəni. Ya Musəbnə Cə’fərin. Əyyuhəl Kazimu. Yəbnə Rəsulillah. Ya Huccətəllahi əla xəlqih. Ya səyyidəna və məvlana. İnna təvəccəhna vəstəşfə’na və təvəssəlna bikə ilallah. Və qəddəmnakə bəynə yədəy hacatina.
 Ya vəcihən indəllah, işfə’ ləna indəllah.
 Ya Əbəl Həsəni. Ya Əliyyəbnə Musa. Əyyuhər-Riza. Yəbnə Rəsulillah. Ya Huccətəllahi əla xəlqih. Ya səyyidəna və məvlana. İnna təvəccəhna vəstəşfə’na və təvəssəlna bikə ilallah. Və qəddəmnakə bəynə yədəy hacatina.
 Ya vəcihən indəllah, işfə’ ləna indəllah.
 Ya Əba Cə’fərin. Ya Muhəmmədəbnə Əli. Əyyuhət-Təqiyyul-Cəvadu. Yəbnə Rəsulillah. Ya Huccətəllahi əla xəlqih. Ya səyyidəna və məvlana. İnna təvəccəhna vəstəşfə’na və təvəssəlna bikə ilallah. Və qəddəmnakə bəynə yədəy hacatina.
 Ya vəcihən indəllah, işfə’ ləna indəllah.
 Ya əbəl Həsəni. Ya Əliyyəbnə Muhəmməd. Əyyuhəl Hadin-Nəqi. Yəbnə Rəsulillah. Ya Huccətəllahi əla xəlqih. Ya səyyidəna və məvlana. İnna təvəccəhna vəstəşfə’na və təvəssəlna bikə ilallah. Və qəddəmnakə bəynə yədəy hacatina.
 Ya vəcihən indəllah, işfə’ ləna indəllah.
 Ya Əba Muhəmmədin. Ya Həsənəbnə Əli. Əyyuhəz-Zəkiyyul-Əskəri. Yəbnə Rəsulillah. Ya Huccətəllahi əla xəlqih. Ya səyyidəna və məvlana. İnna təvəccəhna vəstəşfə’na və təvəssəlna bikə ilallah. Və qəddəmnakə bəynə yədəy hacatina.
 Ya vəcihən indəllah, işfə’ ləna indəllah.
 Ya Vəsiyyəl Həsəni Vəl Xələfəl Huccət. Əyyuhəl Qaimul-Muntəzərul Məhdi. Yəbnə Rəsulillah. Ya Huccətəllahi əla xəlqih. Ya səyyidəna və məvlana. İnna təvəccəhna vəstəşfə’na və təvəssəlna bikə ilallah. Və qəddəmnakə bəynə yədəy hacatina.
 Ya vəcihən indəllah, işfə’ ləna indəllah.
 Dua edərək, öz hacətlərinizi Allahu-Təaladan (c.c.) diləyin. İnşə-Allahu-Təala (c.c.) qəbul olunar. Daha sonra aşağıdakı duanı oxuyun:
 Ya sadəti və məvaliyyə inni təvəccəhtu bikum əimməti və üddəti liyovni fəqri, və hacəti iləllah. Və təvəssəltu bikum iləllah. Vəstəşfə’tu bikum iləllah. Fəşfəuli indəllah. Vəstənqizuni min zünubi indəllah. Fəinnəkum vəsiləti iləllah və bihubbikum və biqurbikum ərcu nəcatən minəllah. Fəkunu indəllahi rəcəm. Ya sadəti, ya ovliyaəllah səllallahu ələyhim əcməin. Və lənəllahu ə’daəllahu zalimihim minəl əvvəlinə vəl axirinə aminə rəbbəl aləmin.


Təvəssül duasının tərcüməsi
İlahi, mən Səndən istəyir, Sənin 
dərgahına üz gətirir və 
Həzrəti Peyğəmbər səllallahu ələyhi va 
alihi vəsəlləmi 
vasitəçi gətirirəm.Ey Əbəl Qasim. Ey 
Rəsuləllah! Ey rəhmət İmamı! Ey 
bizim ağamız və mövlamız, həqiqətən biz sənə üz gətirib 
sənin vasitəçiliyin ilə Allah dərgahına gəlir, səni Allah dərgahında vasitəçi və şəfaətçi seçib 
hacətlərimizi sənə təqdim edirik. Ey 
Allah yanında uca məqamlı olan! Allah yanında 
bizə şəfaətçi 
ol! Ey Əbəl Həsən, ey Əmir 
əlmö’minin! Ey Əliyyəbnə Əbi Talib! Ey 
Allahın öz bəndələri üçün höccət və dəlili! 
Ey bizim ağamız 
və mövlamız, həqiqətən biz sənə üz gətirib 
sənin vasitəçiliyin ilə Allah dərgahına gəlir, 
səni Allah dərgahında vasitəçi seçib 
hacətlərimizi sənə təqdim edirik. Ey 
Allah dərgahında uca məqamlı və hörmət sahibi, 
bizə şəfaətçi ol!Ey Fatimeyi 
Zəhra! Ey Mühəmmədin qızı! Ey 
Rəsuli Əkrəmin gözünün nuru! Ey bizim seyyidəmiz 
və ixtiyar sahibimiz! 
Həqiqətən, biz sənin vasitəçiliyin ilə Allah 
dərgahına gəlir, 
səni Allah dərgahında vasitəçi və şəfaətçi seçib 
hacətlərimizi sənə təqdim edirik. Ey Allah dərgahında uca məqamlı və hörmət sahibi,
bizə Allah yanında şəfaətçi ol! Ey Əba Muhəmməd, 
ey Həsən ibni Əli, ey Müctəba! Ey 
Rəsuləllahın oğlu! Ey Allahın öz bəndələri üçün 
höccət və dəlili! 
Ey bizim ağamız və mövlamız, həqiqətən biz 
sənə üz gətirib sənin vasitəçiliyin ilə Allah 
dərgahına gəlir, 
səni Allah dərgahında vasitəçi seçib 
hacətlərimizi sənə təqdim edirik. Ey Allah dərgahında uca məqamlı və hörmət sahibi, 
bizə şəfaətçi ol!Ey Əba Əbdillah! Ey 
Hüseyn ibni Əli! Ey şəhid! Ey 
Rəsulullahın oğlu! Ey Allahın öz bəndələri üçün höccət 
və dəlili! Ey bizim ağamız və mövlamız, həqiqətən biz 
sənə üz gətirir və sənin vasitəçiliyin ilə Allah 
dərgahına gəlir, 
səni Allah dərgahında vasitəçi seçib 
hacətlərimizi sənə təqdim edirik. Ey Allah dərgahında uca məqamlı və hörmət sahibi, bizə şəfaətçi 
ol! Ey Əbəl Həsən! Ey Əliyy 
ibnil-Hüseyn! Ey Zeynəlabidin! Ey 
Rəsulullahın oğlu! Ey Allahın öz bəndələri üçün höccət 
və dəlili! Ey bizim ağamız və mövlamız, həqiqətən biz 
sənə üz gətirir və sənin vasitəçiliyin ilə Allah dərgahına gəlir, 
səni Allah dərgahında vasitəçi seçib 
hacətlərimizi sənə təqdim edirik. Ey Allah dərgahında uca məqamlı və hörmət sahibi, bizə şəfaətçi 
ol!Ey Əba Cəfər! Ey Muhəmməd 
ibni Əli! Ey Baqir! Ey Rəsulul- 
lahın oğlu! Ey Allahın Öz bəndələri üçün höccət 
və dəlili! Ey 
bizim ağamız və mövlamız, həqiqətən biz sənə üz gətirir 
və sənin vasitəçiliyin ilə Allah dərgahına gəlir, 
səni Allah dərgahında vasitəçi seçib hacətlərimizi 
sənə təqdim edirik. Ey 
Allah dərgahında uca məqamlı və hörmət sahibi, bizə şəfaətçi 
ol! Ey Əba Əbdillah! Ey Cəfər ibni 
Muhəmməd! Ey Sadiq! Ey Rəsulul- 
lahın oğlu! Ey Allahın öz bəndələri üçün höccət 
və dəlili! Ey 
bizim ağamız və mövlamız, həqiqətən biz 
sənə üz gətirir 
və sənin vasitəçiliyin ilə Allah dərgahına gəlir, 
səni Allah dərgahında vasitəçi seçib hacətlərimizi 
sənə təqdim edirik. Ey 
Allah dərgahında uca məqamlı və hörmət sahibi, 
bizə şəfaətçi 
ol! Ey Əbəl Həsən! Ey Musabnə 
Cə’fər! Ey Kazim! Ey Rəsulul- 
lahın oğlu! Ey Allahın Öz bəndələri üçün 
höccət və dəlili! Ey 
bizim ağamız və mövlamız, həqiqətən biz sənə 
üz gətirir və 
sənin vasitəçiliyin ilə Allah dərgahına gəlir, səni Allah dərgahında vasitəçi seçib 
hacətlərimizi sənə təqdim edirik. Ey 
Allah dərgahında uca məqamlı və hörmət sahibi, 
bizə şəfaətçi 
ol! Ey Əbəl Həsən! Ey Əliyyəbnə 
Musa-Riza! Ey Rəsulul- 
lahın oğlu! Ey Allahın öz bəndələri üçün höccət 
və dəlili! Ey 
bizim ağamız və mövlamız, həqiqətən biz 
sənə üz gətirir 
və sənin vasitəçiliyin ilə Allah dərgahına gəlir, 
səni Allah dərgahında vasitəçi seçib hacətlərimizi 
sənə təqdim edirik. Ey 
Allah dərgahında uca məqamlı və hörmət sahibi, 
bizə şəfaətçi 
ol! Ey Əba Cəfər! Ey Muhəmmədəbnə Əli! 
Ey Təqi! Ey Cavad! Ey Rəsulul- 
lahın oğlu! Ey Allahın Öz bəndələri üçün 
höccət və dəlili! Ey 
bizim ağamız və mövlamız, həqiqətən biz sənə üz gətirir 
və sənin vasitəçiliyin ilə Allah dərgahına gəlir, 
səni Allah dərgahında vasitəçi seçib hacətlərimizi 
sənə təqdim edirik. Ey 
Allah dərgahında uca məqamlı və hörmət sahibi, 
bizə şəfaətçi 
ol! Ey Əbəl Həsən! Ey Əliyyəbnə 
Muhəmməd! Ey Hadi! Ey Nəqi! Ey 
Rəsulullahın oğlu! Ey Allahın öz bəndələri 
üçün höccət və 
dəlili! Ey bizim ağamız və mövlamız, həqiqətən biz 
sənə üz gətirir və sənin vasitəçiliyin ilə Allah dərgahına gəlir, 
səni Allah dərgahında vasitəçi seçib 
hacətlərimizi sənə təqdim edirik. Ey Allah dərgahında uca məqamlı və hörmət sahibi, bizə şəfaətçi 
ol! Ey Əba Muhəmməd, ey Həsən 
ibni Əli, Ey Zəkiyy! Ey Əsgəri Ey 
Rəsuləllahın oğlu! Ey Allahın öz bəndələri 
üçün höccət və 
dəlili! Ey bizim ağamız və mövlamız, həqiqətən biz 
sənə üz gətirib sənin vasitəçiliyin ilə Allah 
dərgahına gəlir, 
səni Allah dərgahında vasitəçi seçib 
hacətlərimizi sənə təqdim edirik. Ey Allah dərgahında uca məqamlı və hörmət sahibi, bizə şəfaətçi 
ol! Ey Həsənin canişini! 
Ey İlahi canişin olan hüccət! Ey Qaiməl 
Muntəzərəl Məhdi! Ey Rəsuləl- 
lahın oğlu! Ey Allahın öz bəndələri üçün 
höccət və dəlili! Ey 
bizim ağamız və mövlamız, həqiqətən biz sənə üz 
gətirib sənin vasitəçiliyin ilə Allah dərgahına gəlir, 
səni Allah dərgahında vasitəçi seçib hacətlərimizi sənə təqdim edirik. Ey 
Allah dərgahında uca məqamlı və hörmət sahibi, 
bizə şəfaətçi ol! 
Ey mənim ağalarım və ixtiyar sahiblərim, 
mən sizi Allah dərgahına yaxınlaşmaq üçün vasitəçi seçdim. Ey mənim İmamlarım, 
ehtiyac və yoxsulluq günü üçün zəxirəm! 
Sizin vasitənizlə Allaha təvəssül etdim, 
bəs mənim üçün Allah yanında şəfaətçi olun, günahlarımdan 
mənə nicat verin. Həqiqətən siz, mənim 
Allah dərgahına getmək üçün şəfaətçilərimsiniz, yalnız sizə məhəbbət bəsləyib, təqərrüb (yaxınlaşmaq) etməklə 
Allah yanında nicat tapmağa ümid bəsləyirəm. 
Allah yanında mənim 
ümidim olun, ey mənim ağalarım, ey Allah övliyaları! 
Allahın salavatı həmişə onlara olsun! 
Allah onlara zülm edən, Allah düşmənlərinin 
hamısına əvvəldən 
axıra kimi lə’nət etsin. Amin, ya Rəbbəl aləmin.скачать dle 11.3


Загрузка...
Facebook Şərhləri
BİRQADIN Şərhləri (0)
ŞƏRH YAZ
ŞƏRHİNİZ SİZİN SİMANIZI TƏMSİL EDİR. ÖZÜNÜZƏ LAYİQ OLUN!