Ziyarəti Aşura

Ziyarəti Aşura
Qadın və Din
10.09.2017 34
Əssalamu ələykə Ya Əba Əbdillah. Əssəlamu ələykə yəbnə Rəsulillah.
Əssəlamu ələykə yəbnə Əmiril-muminin, vəbnə səyyidil vəsiyyin. Əssəlamu
ələykə yəbnə Fatimətə səyyidəti nisail aləmin. Əssəlamu ələykə ya
sarəllahi vəbnə sarih. Vəl vitrəl məvtur. Əssəlamu ələykə və
ələl-ərvahil-ləti həllət bi-finaik ələykum minni cəmi'ən səlamullahi
əbədən ma bəqiytu və bəqiyəl ləylu vən nəhar. Ya Əba Əbdillah. Ləqəd
əzumətir-rəziyyətu və cəllət və əzumətil musibətu bikə ələyna və əla
cəmi'i əhlil İslam. Və cəllət və əzumət musibətukə fis-səmavati əla
cəmi'i əhlis-səmavat. Fələ'ənallahu ummətən əssəsət əsasəz-zulmi
vəl-cəvri ələykum Əhləl-Bəyt. Və lə'ənəllahu ummətən dəfə'ətkum ən
məqamikum və əzalətkum ən məratibikumul-ləti rəttəbəkumullahu fiha və
lə'ənəllahu ummətən qətələtkum və lə'ənəllahul-muməhhidinə ləhum
bit-təmkini min qitalikum. Bəri'tu iləllahi və iləykum minhum və min
əşyaihim və ətbaihim və əvliyaihim. Ya Əba Əbdillah. İnni silmun limən
saləməkum və hərbun limən harəbəkum ila yavmil Qiyaməh. Və lə'ənəllahu
alə Ziyadin və alə Mərvan və lə'ənəllahu Bəni Uməyyətə qatibətən və
lə'ənəllahubnə Mərcan və lə'ənəllahu Ömərəbnə Sədin və lə'ənəllahu
Şimrən və lə'ənəllahu ummətən əsrəcət və əlcəmət və tənəqqəbət
li-qitalik. Biəbi əntə və ummi. Ləqəd əzumə musabi bikə fə
əs'əlullahəl-ləzi əkrəmə məqaməkə və əkrəməni ən yərzuqəni tələbə sarikə
mə"ə imamin mənsurin min Əhli-Bəyti Muhəmmədin səlləllahu ələyhi və
alih. Əllahumməc'əlni indəkə vəcihən bil-Huseyni ələyhissəlam, fid-dunya
vəl-axirəti. Ya Əba Əbdillah. İnni ətəqərrəbu iləllahi bə ila Rəsulihi
və ila Əmiril-mu'mininə və ila Fatimətə və iləl Həsəni və iləykə bi
muvalatikə və bil-bəraəti mimmən qatələkə və nəsəbə ləkəl-hərbə və
bil-bəraəti mimmən əssəsə əsasəz-zulmi vəl-cəvri ələykum və əbrəu
iləllahi və ila Rəsulihi mimmən əssəsə zalikə və bəna ələyhi bunyanəhu
və cəra fi zulmihi və cəvrihi ələykum və əla əşyaikum. Bəri'tu iləllahi
və iləykum minhum və ətəqərrəbu iləllahi summə iləykum bi'muvalatikum və
muvalati vəlliyikum. Və bil-bəra'əti min ə'daikum və nasibinə
ləkumul-hərbə və bil-bəra'əti min əşyaihim və ətbaihim. İnni silmun
limən saləməkum və hərbun limən harəbəkum və vəliyyikum limən valakum və
əduvvun limən adakum. Fə əs'əlullahəl-ləzi əkrəməni bimə'rifətikum və
mərifəti əvliyaikum və rəzəqənil-bəra'ətə min ə'daikum ən yəc'ələni
mə'əkum fid-dunya vəl-axirəti və ən yusəbbitə li indəkum qədəmə sidqin
fid-dunya vəl-axirəti. Və əs'əluhu ən yubəlliğənil-məqaməl-məhmudə ləkum
indəllahi və ən yərzuqəni tələbə sarikum mə'ə imamin hudən Məhdiyyin
zahirin natiqin bil-həqqi minkum. Və əs'əlullahə bihəqqikum və
Biş-şə'nil-ləzi
ləkum indəhu ən yu'tiyəni bimusabi bikum əfzələ ma yu'ti musabən bi
musibəti musibətən mə ə'zəməha və ə'zəmə rəziyyətəha fil-İslam və fi
cəmi'is-səmavati vəl-ərz. Əllahumməc'əlni fi məqami haza mimmən tənaluhu
minkə sələvatun və rəhmətun və məğfirəh. Əllahumməc"əl məhyayə məhya
Muhəmmədin və Ali Muhəmməd, və məmati məmatə Muhəmmədin və Ali Muhəmməd.
Əllahummə innə haza yəvmun təbərrəkət bihi Bəni Uməyyə vəbnu
akilətil-əkbadil-lə'inubnil ləin əla lisanikə və lisani Nəbiyyikə
səlləllahu ələyhi və alih, fi kulli məvtinin və məvqifin vəqəfə fihi
Nəbiyyukə səlləllahu ələyhi və alih. Əllahumməl'ən Əba Sufyana və
Muaviyətə və Yəzidəbnə Muaviyətə ələyhim minkəl-lə'nətu əbədəl-abidin.
Və haza yəvmul fərihət bihi alu Ziyadin və alu Mərvan
bi-qətlihimul-Huseyn sələvatullahi ələyh. Əllahummə fəzaif
ələyhimul-lə'nə minkə vəl-əzabəl-əlim. Əlahummə inni ətəqərrəbu iləykə
fi hazəl-yəvmi və fi məvqifi haza və əyyami həyati bil-bəra'əti minhum
vəl-lə"nəti ələyhum və bil-muvalati li-Nəbiyyikə və Ali Nəbiyyikə ələyhi
və ələyhimus-səlam.
Sonra yüz dəfə de:
Əllahumməl'ən əvvələ
zalimin zələmə həqqə Muhəmmədin və Ali Muhəmməd və axirə tabi'in ləhu
əla zalik. Əllahumməl'ənil-isabətəl-ləti cahədətil Huseyn və şayə'ət və
bayə'ət və tabə'ət əla qətlih. Əllahumməl'ənhum cəmia.
Sonra yüz dəfə de:
Əssəlamu
ələykə Ya Əba Əbdillah və ələl-ərvahil-ləti həllət bifinaik ələykə
minni səlamullahi əbədən ma bəqiytu və bəqiyəl-ləylu vən-nəharu və la
cə'ələhullahu axirəl-əhdi minni li-ziyarətikum. Əssəlamu ələl-Huseyni və
əla Əliyyibnil-Huseyni və əla əvladil-Huseyni və əla əshabil-Huseyn.
Əllahummə
xussə əntə əvvələ zalimin bil-lə'ni minni vəbdə bihi əvvəla
summəs-saniyə vəs-salisə vər-rabi'ə. Əllahumməl'ən Yəzidə xamisən vəl'ən
Ubeydullahibni Ziyadin vəbnə Mərcanətə və Umərəbnə Sə'din və Şimrən və
Alə Əbi Sufyanə və Alə Ziyadin və Alə Mərvanə ila yəvmil-Qiyaməh.
Sonra səcdəyə gedib de:
Əllahummə
ləkəl-həmdu həmdəş-şakirinə ləkə əla musabihim. Əlhəmdu lillahi əla
əzimi rəziyyəti. Əllahummərzuqni şəfaətəl-Huseyni yəvməl-vurud və səbbit
li qədəmə sidqin indəkə mə'əl-Huseyni və əshabil-Huseyn. Əlləzinə
bəzəlu muhəcəhum dunəl-Huseyni ələyhis-səlam.
Allahummə Səlli Əla Muhəmmədin və Ali Muhəmməd və Əccil Fərəcəhum.скачать dle 11.3


Загрузка...
Facebook Şərhləri
BİRQADIN Şərhləri (0)
ŞƏRH YAZ
ŞƏRHİNİZ SİZİN SİMANIZI TƏMSİL EDİR. ÖZÜNÜZƏ LAYİQ OLUN!