Quranın azəricə tərcüməsi - Əl furqan surəsi

Quranın azəricə tərcüməsi - Əl furqan surəsi
Qadın və Din
10.09.2017 10
"Haqqı Batildən ayıran (əl furqan)” surəsi, 77 ayə,

Məkkədə nazil olub.

Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!

 

1. Aləmləri xəbərdar etmə­sindən öt­rü Öz quluna Furqanı (Quranı) nazil edən Allah necə də xeyirxahdır!2. Göylərin və yerin səltə­nəti Ona məxsusdur. O, Özünə oğul götür­mə­mişdir və səltənə­tində də şəriki olan yoxdur. O, bütün şeyləri xəlq etmiş və on­lara münasib bir biçim ver­mişdir.3. Kafirlər isə Onun əvə­zinə heç nəyə fayda verməyən, həm də özləri yara­dı­lan, özlərinə nə bir zərər, nə də bir xe­yir ver­məyə qadir olmayan, öldür­mə­yə, hə­yat verməyə və yenidən diriltməyə qüd­rəti olmayanları özlərinə tanrı gö­türdü­lər.4. Kafirlər: "Bu, Muhəmmə­din uydur­duğu yalandan başqa bir şey deyildir. Ona bu işdə başqa adamlar da kömək et­miş­lər”– dedilər. Beləcə, onlar haq­sız­lı­ğa və iftiraya yol ver­dilər.5. Onlar: "Bu, keçmişdəki­lərin nağıl­la­rıdır. O bunları baş­qasına yazdır­mış­dır. Bunlar səhər-axşam onun özünə oxu­­nur”– dedilər.6. De: "Onu göylərdə və yerdə olan sirləri bilən Allah nazil etmişdir. Həqi­qətən, O, Bağışlayandır, Rəhmlidir!”7. Onlar dedilər: "Bu necə elçidir ki, yemək yeyir, bazar­ları gəzib do­laşır. Nə üçün ona özü ilə birlikdə xəbər­dar­lıq edən bir mələk göndərilmədi?8. Niyə ona bir xəzinə veril­mədi? Ni­yə meyvəsindən yeyib dolanmasından ötrü bir bağı olmadı?” Zalımlar: "Siz ancaq sehrlənmiş bir adamın ardınca gedirsiniz”– dedilər.9. Gör sənə aid hansı məsəl­ləri çək­dilər! Onlar haqq yol­dan azdılar və bir daha o yolu tapa bilməyəcəklər!10. İstəsə, sənin üçün onla­rın dedik­lərindən daha xeyirli­sini, ağacları altın­dan çaylar axan Cənnət bağlarını yara­dan, sənin üçün qəsrlər inşa edə bilən Allah necə də xeyir­xahdır.11. Lakin onlar Qiyaməti də yalan saydılar. Biz də onu ya­lan sayanlardan ötrü yandırıb-yaxan bir od hazırladıq.12. Onlar Cəhənnəm odunu uzaq mə­safədən gördükdə belə onun necə qə­zəblə qay­nama­sını duyar və uğul­tu­su­nu eşidə­cəklər.13. Onlar əlləri qoynunda bağlı hal­da onun dar bir kün­cünə atıldıqları za­man ölüm di­ləyərlər.14. Onlara deyilər: "Bu gün özünüzə bir ölüm deyil, çoxlu-çoxlu ölümlər is­təyin!”15. De: "Bu yaxşıdır, yoxsa müt­təqi­lərə bir mükafat və dönüş yeri olaraq vəd edilən Əbə­diyyət bağı?”16. Onlardan ötrü orada istə­dikləri hər şey vardır. Onlar orada əbədi qa­la­caqlar. Bu, sənin Rəbbinin Öz öhdə­si­nə götürdüyü və yerinə yetirilməsi arzu olunan bir vəddir.17. O gün Allah onları və onların Allahdan başqa sitayiş etdiklərinin ha­mısını məhşər ayağında cəm edərək deyəcək: "Mənim bu qullarımı haqq yol­dan sizmi azdırdınız, yoxsa onlar öz­ləri azdılar?”18. Onlar deyəcəklər: "Sən pak və mü­qəddəssən! Sənin əvə­zinə özümü­zə başqa hima­yə­darlar götürmək bizə ya­raş­maz. Lakin Sən onlara və ataları­na o qədər firavanlıq nəsib etdin ki, axırda Zikri də yaddan çıxart­dılar və məhvə məhkum olun­muş bir zümrəyə çev­ril­dilər”.19. Kafirlərə deyiləcəkdir: "Onlar sizin dediklərinizi tək­zib etdilər. Artıq siz nə əzabı özünüzdən dəf edər, nə də başqa bir əlacınız qalmamışdır. Zülm edən­lə­ri­nizə böyük bir əzab daddıracağıq”.20. Səndən öncəki elçiləri­miz də, ye­mək yeyər, bazarları gəzib dolanar­dı­lar. Sizin bəzi­lə­rinizi digərlərinizlə sınaq­dan keçirtdik ki, görək səbir edə bilə­cək­sinizmi? Sənin Rəbbin Görəndir.21. Bizimlə qarşılaşacaqla­rını güman etməyənlər dedilər: "Nə üçün bizə mə­ləklər gön­də­rilmədi? Niyə biz Rəbbi­mizi görmürük?” Onlar özləri haq­qın­da yüksək fikirdə oldular və böyük üs­yankarlıq etdilər.22. Məhz mələkləri görə­cək­ləri gün günahkarlara heç bir müj­də olma­ya­caq­dır. Mələklər deyəcəklər: "Cənnətə girmə­yi­niz qadağandır, qadağan!”23. Biz onların etdikləri əməl­lərə bax­dıqdan sonra onları sov­rul­muş toz də­nəciklərinə çevi­rərik.24. Həmin gün Cənnət sa­kinlərinin qalacağı yer daha lə­tafətli və istirahət edəcəyi yer daha gözəl olacaqdır.25. Həmin gün göy buludla par­ça­la­nacaq və mələklər yerə endiriləcək­dir.26. Həmin gün gerçək hökm vermək ancaq ər-Rəhmana məx­susdur. O, kafir­lər üçün çətin bir gün olacaqdır.27. Həmin gün zalım kimsə bar­maq­larını dişləyərək deyə­cəkdir: "Kaş ki, mən Peyğəm­bərin yolunu tutub gedəy­dim!28. Vay halıma! Kaş ki, fi­lankəslə dost olmayaydım!29. Çünki Zikr (Quran) mənə çatdıq­dan sonra o, məni ondan uzaqlaşdırdı”. Hə­qiqətən, şeytan insanı tənha qoyub qaçandır.30. Peyğəmbər: "Ey Rəbbim! Qövmüm bu Quranı tərk etdi!”– deyəcək.31. Beləcə, Biz hər peyğəm­bər üçün günahkarlardan bir düşmən etdik. Doğ­ru yolu gös­tərən rəhbər və yardımçı ki­mi Rəbbin sənə yetər.32. Kafirlər dedilər: "Nə üçün Quran ona bir dəfəlik bütöv nazil olmadı?” Biz onu sənin qəlbini möhkəmləndir­mək üçün tədri­cən nazil etdik və onu ən gö­zəl şəkildə ayəbəayə izah etdik.33. Onlar sənin yanına gəlib elə bir mə­səl çəkməzlər ki, ona cavab olaraq Biz sə­nə haqqı və ən yaxşı yozumu ver­mə­yək.34. Üzüstə sürüklənib Cəhən­nəmə top­lanılacaq kimsələr – məhz onlar yerləri ən pis olan, haqq yoldan ən çox azan kim­sələrdir.35. Həqiqətən, Kitabı Musaya Biz ver­dik və qardaşı Harunu da ona köməkçi etdik.36. Onlara: "Ayələrimizi ya­lan sa­yan bir tayfanın yanına gedin!”- dedik. Sonra Biz o tayfanı yerli-dibli yox et­dik.37. Biz Nuh qövmünü elçi­ləri yalan­çı saydıqları zaman suda batırdıq və onları insanlar üçün bir ibrət etdik. Biz za­lım­lar üçün sarsıdıcı bir əzab ha­zır­la­mışıq.38. Biz, Adı, Səmudu, Rəss əhlini və onların arasında olan bir çox nəsilləri də məhv etdik.39. Biz onların hamısına mi­sallar çək­dik və onların hamısını büsbütün məhv etdik.40. Məkkə müşrikləri bəla yağmuru düşüb viran qalmış şəhərin yanından keç­mişdilər. Məgər onlar onu görmə­miş­­di­lər? Xeyr, onlar öldükdən son­ra dirilməyə də inanmırlar.41. Onlar səni gördükdə an­caq sənə lağ edir və deyirlər: "Budurmu Allahın elçi göndər­diyi kəs?42. Əgər biz tanrılarımıza tapın­maq­da səbirli olmasaydıq, az qala o, bizi on­lardan uzaq­laşdıracaqdı”. Onlar əzabı gör­dükləri zaman kimin haqq yol­dan daha çox azdığını anlaya­caqlar.43. Nəfsinin istəyini ilahi­ləş­dirən kim­səni gördünmü? Sən ona vəkillikmi edəcəksən?44. Yoxsa elə hesab edirsən ki, onla­rın əksəriyyəti eşidəcək və ya anla­ya­caq? Onlar heyvan kimidirlər, hətta, haqq yoldan onlardan da­ha çox uzaq­laş­­mışlar.45. Məgər Rəbbinin kölgəni necə uzat­dığını görmürsənmi? Əgər O, istə­səydi, onu hərəkət­siz halda saxlayardı. Sonra Biz günəşi onun bələdçisi etdik.46. Sonra o kölgəni yavaş-yavaş Özü­müzə tərəf çəkdik.47. Sizin üçün gecəni örtük, yuxunu rahatlıq, gündüzü də canlanma vaxtı edən Odur.48. Küləkləri Öz mərhəməti önündə yağışdan qabaq müjdəçi olaraq göndərən Odur. Biz göy­dən tərtəmiz su endirdik ki,49. onunla ölü bir diyarı can­landıraq, yaratdığımız neçə-neçə heyvanlara və necə-neçə insanlara ondan içirdək.50. Biz düşünüb ibrət alsın­lar deyə o suyu onların arasında paylaşdırdıq. La­kin insanların çoxu küfrdən başqa bir şey qəbul etmədilər.51. Əgər istəsəydik, hər kəndə qorxu­dan bir peyğəmbər gön­dərərdik.52. Belə olduqda sən kafir­lərə baş əy­mə və onlara qarşı bununla (bu Quran­la) böyük bir cihad et!53. Birinin suyu dadlı və şi­rin, digə­rininki isə duzlu və acı olan iki dənizi qovuşduraraq aralarında maneə və ke­çilməz sədd qoyan Odur.54. Sudan insan yaradan, ona qan qo­humları və sonradan qo­hum olanları bəxş edən Odur. Rəbbin hər şeyəQadir­dir.55. Onlar Allahı qoyub öz­lə­rinə nə xe­yir, nə də zərər verə bilməyənlərə si­ta­yiş edir­lər. Kafir öz Rəbbinə qarşı şey­tana köməkçidir.56. Biz səni ancaq müjdə verən və xəbərdarlıq edən kimi göndərdik.57. De: "Mən bunun əvəzinə sizdən heç bir mükafat istəmi­rəm. Təkcə onu is­təyirəm ki, insanlar Rəbbinə tərəf apa­ran bir yol tutsunlar”.58. Ölməz, əbə­di Yaşayana təvəkkül et və Onu həmd-səna ilə tərif­lə. Onun Öz qularının günahlarından agah ol­ma­sı ki­fayətdir.59. O, göyləri, yeri və on­ların ara­sın­dakıları altı gündə yaratdı, sonra da Ərşə ucaldı. O, ər-Rəhmandır. Bunu bi­lən­dən soruş!60. Onlara: "Ər-Rəhmana səcdə edin!”– deyildikdə: "Ər-Rəhman nədir? Məgər bizə əmr etdiyin şeyə səcdə et­məliyik?”– deyərlər. Bu da onların nif­rə­tini artırar.61. Səmada bürclər qoyan və orada günəş və nurlu bir ay yaradan Allah nə qədər xeyir­xahdır.62. Yada salmaq və şükür etmək is­təyənlər üçün gecə ilə gündüzü bir-bi­rinin ardınca gətirən Odur.63. Ər-Rəhmanın qulları o kəslərdir ki, onlar yer üzündə təvazökar­lıqla gə­zər, cahillər onlara xoşagəlməz bir söz de­dikdə: "Sa­lam!”- deyərlər.64. Onlar gecələrini Rəbbi üçün səc­dədə və qiyamda keçi­rərlər.65. Onlar deyərlər: "Ey Rəb­bimiz! Cə­hənnəm əzabını biz­dən uzaq elə. Doğ­rusu, onun əzabı həmişəlikdir.66. Həqiqətən, o, nə pis məskən, ne­cə də pis iqamət­gahdır!”67. Onlar mallarını xərclə­dikdə nə is­rafçılıq, nə də xə­sis­lik edər, bunların arasında orta bir yol tutarlar.68. Onlar Allahla yanaşı başqa tan­rıya yalvarmaz, Alla­hın haram etdiyi cana haqsız yerə qıymaz və zina etməz­lər. Bunu edən kimsə cəzalandı­rılar.69. Qiyamət günü onun əzabı qat-qat artırılar və onun içində zəlil olub əbədi qalar.70. Ancaq tövbə edib iman gətirən və saleh əməllər edən­lərdən başqa. Allah onların pis əməllərini yaxşı əməllərlə əvəz edər. Allah Bağış­layandır, Rəhm­­lidir!71. Kim tövbə edib yaxşı iş görərsə, o, doğrudan da Allaha tərəf qayıtmış olar.72. Onlar yalandan şahidlik etməz, lağlağı məclisinə rast gəldikdə oradan ləyaqətlə ötüb keçərlər.73. Onlara Rəbbinin ayələri xatır­lan­dı­ğı zaman o ayələrə qarşı kar və kor ki­mi davran­mazlar.74. Onlar deyərlər: "Ey Rəb­bimiz! Bi­zə gözümüzün aydın­lığı olan zövcələr və övladlar bəxş et və bizi müttə­qi­lə­rə imam et!”75. Onlar səbir etdiklərinə görə (Cən­nətdə olan) otaqla mü­kafatlandırılacaq, orada xeyir-dua ilə, salamla qarşılana­caqlar.76. Onlar orada əbədi qala­caqlar. O, nə gözəl məskən, necə də gözəl iqa­mət­gahdır!77. De: "Əgər yalvarmağınız olma­saydı, Rəbbim sizə diqqət yetir­məzdi. Siz haqqı yalan saydınız. Ona görə də əzab sizi rahat burax­mayacaqdır!”скачать dle 11.3


Загрузка...
Facebook Şərhləri
BİRQADIN Şərhləri (0)
ŞƏRH YAZ
ŞƏRHİNİZ SİZİN SİMANIZI TƏMSİL EDİR. ÖZÜNÜZƏ LAYİQ OLUN!