Qunut duaları

Qunut duaları
Qadın və Din
10.09.2017 22
Qunutda istənilən zikrlər, dualar və Quran ayələri oxunula bilər. Hətta bir salavat və ya 

"Bismillah”,"Allahummə salli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd""Bismillahir-rəhmanir-rəhim”,"Subhanəllah”deməklə də kifayətlənmək olar. Lakin Quranda gələn duaları oxumaq tövsiyə olunur. Məsələn, 

"Rəbbəna atina fid-dünya həsənətən və fil-axirəti həsənətən və qina əzabənnar” ayəsini oxumaq.Yaxud məsum imamlardan (ə.s) nəql olunan duaları oxumaq daha yaxşıdır. Məsələn, bu zikri:"La ilahə illəllahul-həlimul-kərim. La ilahə illəllahul əliyyul-əzim.
Subhanəllahi rəbbisəmavatis-səb və rəbbil-ərəzinəs-səb və ma fihinnə və
ma bəynəhunnə. Və rəbbil-ərşil əzim. Vəl-həmdu lillahi rəbbil aləmin”.Və başqa dualarRəbbəna la tuziğ qulubəna bə`də iz hədəytəna, və həb ləna min lədunkə rəhmətən innəkə əntəl-Vəhhab.Rəbbəna atina fid-dunya həsənəh və fil-axirəti həsənəh və qina əzabən-nar və səlli əla Muhəmmədin və Alihil-əbrar.Allahummə səlli əla Muhəmmədin və Ali Muhəmməd. Vəc`əlin-nurə fi bəsəri
vəl-bəsirətə fi dini vəl-yəqinə fi qəlbi vəl-ixlasə fi əməli,
vəs-sə`ətə fi rizqi vər-zuqniş-şukrə ləkə əbədən ma əbqəytəni.Allahumməhdina min indik, və əfiz ələyna min fəzlik, vənşur ələyna min
rəhmətik, və ənzil ələyna min bərəkatik, Allahummə ə`tiqna minən-nari və
ədxilnəl-cənnətə və vəffiqna lima yurzikə ənna.Allahummə innə rəhmətəkə ərca min əməli və innə məğfirətəkə əvsəu min
zənbi, Allahummə in kanə zənbi indəkə əzimən fə əfvukə ə`zəmu min zənbi,
və in ləm əkun əhlən ən əbluğə rəhmətək, fərəhmətukə əhlun ən təbluğəni
və təsə`əni liənnəha vəsiət kullə şəy.Allahummə inni əuzu bikə min şərri nəfsi, fə innən-nəfsə lə əmmarətun
bissui İlla ma rəhimə Rəbbi. Və əuzu bikə min şərriş-şəytanilləzi
yəzidduni zənbən ila zənbi. Allahumməc`əlni min cundikə fəinnə cundəkə
humul-ğalibun. Vəc`əlni min hizbikə fəinnə hizbəkə humul-muflihun.
Vəc`əlni min əvliyaikə fəinnə əvliyaəkə la xəvfun ələyhim və la hum
yəhzənun.Amənər-Rəsulu bima unzilə iləyhi mir-Rəbbihi vəl-mu`minunə kullun amənə
billahi və məlaikətihi və kutubihi və rusulihi la nufərriqu bəynə əhdin
min rusulih. Və qalu səmi`na və ətə`na ğufranəkə Rəbbəna və
iləykəl-məsir.La yukəllifullahu nəfsən illa vus`əha, ləha ma kəsəbət və ələyha
məktəsəbət. Rəbbəna la tuaxizna in nəsina əv əxtə`na. Rəbbəna və la
təhmil ələyna isrən kəma həməltəhu ələlləzinə min qəblina. Rəbbəna la
tuhəmmil ələyna ma la taqətə ləna bihi, və`fu ənna, vəğfir ləna,
vərhəmna əntə məvlana fənsurna ələl-qəvmil-kafirin.Allahummə inna nərğəbu iləykə fi dovlətin kəriməh, tuizzu bihəl-İslamə
və əhləh və tuzillu bihəl-kufrə və əhləh və təc`əlna fiha minəd-duati
ila taətikə vəl-qabəti ila səbilik. Və tərzuquna biha kəramətəd-dunya
vəl-axirəh.Allahummə inni əs`əlukə ən la təfcəəni fi yəvmi haza və fi ğəyrihi
minəl-ləyali vəl-əyyami birtikabil-məharimi və-ktisabil-məasi. Vərzuqni
xəyrəhu və xəyrə ma bə`dəh. Vəs-rif ənni şərrəhu və şərrə ma bə`dəhu ya
ərhəmər-rahimin.Allahummə inni əs`əlukə ən təşrəhə bikitabikə sədri, və təhuttə
bitilavətihi vizri və təmnəhənis-səlamətə fi dini və tutimmə ihsanəkə
fima bəqiyə min umri kəma əhsəntə iləyyə fima məza minhu ya
ərhəmər-rahimin.Allahummə səlli əla Muhəmmədin və Ali Muhəmmədin və əyyid
cuyuşəl-muslimin vərzuqhum binnəsri və ə`inhum bis-səbr və ərrifhum ma
yəchəlun və əllimhum ma la yə`ləmun və bəssirhum ma la yubsirun və
ənsihim ində liqail-əduvvi zikrə dunyahum.Ya Vəliyyəl-afiyəh, əsəlukəl-afiyəh, afiyətəd-dini vəd-dunya vəl-axərəh. Bi həqqi Muhəmmədin və Alihit-tahirəh.Ya Allahu, ya Rəhmanu, ya Rəhim! Ya muqəllibəl-qulub! Səbbit qəlbi əla dinik.скачать dle 11.3


Загрузка...
Facebook Şərhləri
BİRQADIN Şərhləri (0)
ŞƏRH YAZ
ŞƏRHİNİZ SİZİN SİMANIZI TƏMSİL EDİR. ÖZÜNÜZƏ LAYİQ OLUN!